REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia wstępne.

1. Właścicielem sklepu internetowego jest KARWEL Z. Jędrychowski, K. Reński spółka jawna z siedzibą w 13-203 Stare Dłutowo, ul. Tysiąclecia 39, posiadającą NIP 571-14-80-528, REGON 130369894, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000202312 – w regulaminie: Sprzedawca.

2. Kontakt do Sprzedawcy:

adres:

KARWEL Z. Jędrychowski, K. Reński spółka jawna
ul. Tysiąclecia 39
13-203 Stare Dłutowo

adres e-mail:

zamowienia @ karwel.com.pl

numer telefonu:

(+48) 23 698 20 12
(+48) 23 698 22 50

§ 2 Postanowienia ogólne.

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, należą do Sprzedawcy.

2. W celu złożenia zamówienia kupujący musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

3. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną produktów oferowanych na stronie internetowej sklepu

§ 3 Zamówienia i dostawa.

1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2. Kupujący składając zamówienie powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Kupujący składa zamówienie po uprzednim założeniu konta lub po wypełnieniu formularza zawierającego dane do wysyłki i dane adresu dostawy.

4. Kupujący składający zamówienie wybiera produkt i dodaje go do koszyka po wciśnięciu przycisku „dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

5. Przed wysłaniem zamówienia kupujący jest informowany o ostatecznej łącznej cenie za wybrany produkt, kosztach dostawy i innych kosztach związanych z realizacją zamówienia. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej kupującego potwierdzenie jego złożenia oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego w formularzu zakupu dane są niepełne lub błędne oraz w przypadku gdy w ciągu 2 dni roboczych Klient nie uiści należnej kwoty. W takim wypadku Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub braku odpowiedzi Klienta na zapytanie Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od przesłania takiego zapytania Zamówienie zostanie anulowane.

7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

8. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub po ustaleniu z Klientem kosztów dostawy na terenie UE.

9. Zamówienia zostaną zrealizowane w terminie wskazanym w opisie produktów na stronie internetowej sklepu lub w potwierdzeniu zamówienia.

10. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.

11. Towar zakupiony można wymienić w czasie 14 dni od zakupu.

12. Koszt dostawy : 29 zł (firma kurierska)

13. Zamówienia są realizowane w terminie do 5 dni roboczych.

§ 4 Płatności.

1. Ceny produktów podane na stronie internetowej sklepu są cenami w polskich złotych w kwotach brutto i zwierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i ewentualnie innych kosztów koniecznych do poniesienia przez kupującego. O kosztach dostawy i ewentualnych innych kosztach Kupujący zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i złożeniu zamówienia.

2. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:

a) przelew,

2. Szczegółowe informacje o metodach płatności znajdują się na stronie internetowej sklepu a kupujący jest każdorazowo informowany przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać zapłaty w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

§ 5 Rękojmia.

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu wolnego od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Jeżeli produkt ma wadę kupujący może złożyć reklamację na dane sprzedającego wskazanie w §1 dotyczącymi rękojmi, w zależności od żądania złożonego przez kupującego.

3. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez sprzedawcę.

4. Oświadczenie o reklamacji można złożyć na formularzu, który należy przesłać do firmy KARWEL.

§ 6 Odstąpienie od umowy.

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, licząc od chwili objęcia produktu w posiadanie przez kupującego lub przez osobę trzecią wskazaną przez kupującego.

2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, który należy przesłać do firmy KARWEL.

4. Oświadczenie o odstąpieniu składa się sprzedawcy na dane kontaktowe wskazane w § 1 pkt 2 regulaminu

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od kupującego należności, w tym koszty dostarczenia produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę.

6. Zwrot należności wskazanych w pkt 5 nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu dostawy płatności jaki został użyty przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, przy czym kupujący nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

8. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie  później niż w terminie 14dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. Towar wykonany na zamówienie klienta (rozmiary nietypowe) nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

Art.  38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE dalej jako „RODO”) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest KARWEL Z. Jędrychowski, K. Reński spółka jawna, ul. Tysiąclecia 39, 13-203 Stare Dłutowo.

2.Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

a) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e) wymiany zakupionego towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

g) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

k) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

l)prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

m) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

n) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

o) zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę,

4. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta (w tym Użytkownika) – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie).

5. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,

c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

f) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,

g) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

7. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

9. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

10. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

11. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

a) Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta;

b) Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, telefon. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy towaru za pośrednictwem kuriera,

c) Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: data zakupu, nazwa towaru, kod produktu, rozmiar, nr rachunku/paragonu, nr zamówienia, imię i nazwisko, numer konta bankowego, telefon. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,

d) Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: data zakupu, marka, kod produktu, rozmiar, nr rachunku/faktury, cena,  imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

e) Klientów, którzy dokonują wymiany towaru w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu wymiany towaru, niezbędne jest podane danych w zakresie: data zakupu, kod produktu, nr rachunku/faktury, cena, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie protokołu wymiany.

f) pozostałych przypadków – jest dobrowolne.

12. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów (w tym Użytkowników) w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Klientów (w tym Użytkowników) korzystających ze Sklepu.

13. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego.

§ 8 Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez kupującego. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie internetowej sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. ustawy o prawach konsumenta opisane regulaminem sklepu internetowego prawa i obowiązki konsumentów w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz rękojmi za wady towarów wprost należy stosować i będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.